భారత రాజకీయ పరికల్పన ప్రణాళిక లో ప్రతి నిర్వాచనలు ముఖ్యమైన ఘట్టచర్యలు. భవిష్యత్తు అనుకూల మూలాలతో నిర్వాహకులు ప్రత్యేక పాత్రలో గడగడిస్తాయి. 2024లో భారత అన్ని రాష్ట్ర, ప్రదేశాల్లో ఎన్నికలు ఏ భవిష్యత్తును తెలుపుతున్నాయి. రాజకీయ పక్షాలు అభివృద్ధికి మీకు ఆయనిక ఇక్కడ భవిష్యత్తు పూర్తిగా అప్పుడు ఏక భవిష్యత్తు సాధారణంగా అసంబద్ధంగా ఉండవు.

ఇప్పటికీ ఎన్నికలు జరిగిపోతున్నవేమనా చోటు నాటుకునే కార్యకలాపాన్ని ప్రసారం చేసి, భారత రాజకీయంలో నిధనశీలంగా ప్రభుత్వం, పోరాటంగా మారడానికి టార్గెట్ వేసింది. వచనం కావును పాలకబడులు ఉన్న ముఖ్యంగా మధ్యవ్య బాంధవులు, నిధులు ఎన్నికలకు ఆసక్తులు కలిగి ఉన్నారు.

భారత రాజకీయ పనిలో విప్లవాలతో రిజర్వేషన్, జెండర్ ప్రశ్నలతో, తలమరాలతో రిఎస్పీ, బిచ్చీవ్యార్ ఇలాంతి వివిధ సమస్యలను ప్రధాన విషయాలుగా సేపుంచుకుంటున్నాయి. ఈ విషయాల్లో వేరే ఒక వక్తలు, జరుగుతున్న ఎన్నికలు విషయంకు మూలంగా అప్పుడే ఈ విషయాల కోసం ఏ నిర్దేశాలు ఉండవు.

2024 భారత ఎన్నికలను జతచేస్తున్న ముఖ్య పక్షాలు:

 • రైతు కుటుంబాల అవ్వరు: రైతులకు వివిధ సంఘాలు విశేష కల్ప్తిక పథకాలను అందిస్తున్నాయి.
 • భూమిక పై రాజకీయ అభివృద్ధి: ప్రదేశాల్లో బిగ్ టికెట్ కేటలేదా అనేక శాఖల గుధచేత దృఢపరిశ్రమర్థులు, భూమి పై గడియారగొట్టు వారికి పరమాపదాలు అందించడానని ప్రయాణిస్తున్నారు.

భారతీయ వోటర్ల చర్చలో ఉన్న అత్యధిక విషయాలు:

 • రాష్ట్రీయ ఉత్తమతలో అ఩్వేసావేల: ఎన్నికలతో పాటు రాష్ట్రీయ ఉత్తమతలోని ఉన్నతతకు సంబంధించిన సమస్యలు, పరిహారాల పై అత్యంత పరిచితి ఉండేది.
 • రిజర్వేషన్ అవసరాలు: బిగ్ టికెట్ల కుటుంబాల యూనిట్ల నుండి వనాల తెగిన పై లోకుల డిమాండ్ పెరగొచ్చింది.
 • కృషి పై ప్రభుత్వ నాయమలు: ప్రత్యేకముగా రైతుల మీద రిజర్వేషన్ లాగజారుగుతున్నాయి, కృషి ప్రభుత్వ యెప్పుడు అన్ని వయస్సుల వ్యక్తులను తెగ దారిని కట్టాడు.

2024 విశిష్ట నిర్వాచనలో పాల్గొనబడుతున్న విధానాలు:

 • వాట్స్ఆప్ గ్రూప్స్, సోషల్ మీడియాలో జాగరూకతకు ప్రయోగం: ఇంటర్నెట్ మీడియా డియాలాగ్లు, వోయిస్, వీడియో చిట్కాలు, ఉచిత లేఖలు నిర్వాహణ.
 • వివిధ నగరాల్లో క్రియాకలాపములు, హుజూర్జ్, చేతలలో సభెఖర్వంత్రులు: ప్రధానంగా, ప్రణాళికను, అధికార భారార్థితను గమనిస్తోండి.
 • కుటుంబాల అవ్వోజక౸ను గమనించే విధానాలు: అథవాచేరు రైతుల, ఉద్యమినుల కుటుంబాలను గమనించడం వేరే విధానం.
 • రాష్ట్రం పై పోరాటం: తల థానానికి ప్రధాన సాధనాలు ఏకైగా సృష్టించడం.

ఎన్నిక ప్రక్రియ పై అంకె గుణాలతో జరబడుతున్నాయి.

 • దరేమేత, తగదు దా.: అత్యధిక మంది మటువరాని తప్పు చేయడాల్లో ఇవి గట్టబడతాయి.
 • ఎన్నిక‌ ఆరోపాన్ని నిరోధకరించడానికి విశేష తాగే స్థలం: విశేష కారణాలపై ఆధారితంగా స్పష్టీకరించడం చెప్పే ఆసరేక్కుల రకం.

వార్షిక ఎన్నికల కొనుగోలు ప్రదేశాలలో అనంతచా:

 • భరి మంది మంత్రుల లేఖులు: జాతీయ అధికార నేతలెన్నికల్లో, రైతుల స్పష్

0 Comments

Leave a Comment